Početna
Vizija i misija
Karijera i nagrade
Školovanje
Putovanja
Osiguranje
osiguranje fizičkih osoba
osiguranje pravnih
osoba
što sve trebate znati o
osiguranju
Rječnik pojmova iz
osiguranja
Fotogalerija
Naši zastupnici
Naši uredi
Kontakt
Zaposlenje
Linkovi
Ugovor o osiguranju

POJAM UGOVORA O OSIGURANJU

PRIMJENA ZOO-a NA UGOVOR O OSIGURANJU

UVJETI OSIGURANJA

UGOVORNE STRANE KOD UGOVORA O OSIGURANJU

NAČINI SKLAPANJA UGOVORA O OSIGURANJU

OBVEZA OSIGURANIKA, ODNOSNO UGOVARATELJA OSIGURANJA

OBVEZA OSIGURATELJA

SKLAPANJE UGOVORA U IME DRUGOGA BEZ OVLAŠTENJA

OSIGURANJE ZA TUĐI RAČUN ILI KOGA SE TIČE

POČETAK I ISTEK UGOVORA O OSIGURANJU

UTJECAJ STEČAJA NA UGOVOR O OSIGURANJU

ROKOVI ZASTARE KOD UGOVORA O OSIGURANJU

ISPRAVE KOD UGOVORA O OSIGURANJU  

 

UGOVOR O OSIGURANJU

POJAM UGOVORA O OSIGURANJU

Često u svakodnevnom govoru kažemo da smo se osigurali ili da smo npr. osigurali svoju imovinu. Tim činom osiguranja mi smo sklopili jednu vrstu ugovora - ugovora o osiguranju.

Sklapanjem bilo kojeg ugovora svaka ugovorna strana preuzima na sebe određena prava i određene obveze. Tako je i kod ugovora o osiguranju.

Ugovorom o osiguranju osiguratelj, kao jedna od ugovornih strana, obvezuje se ugovaratelju osiguranja, drugoj ugovornoj strani, isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj se osiguranja obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja (članak 921. Zakona o obveznim odnosima - skraćeno ZOO) .


 

PRIMJENA ZOO-a NA UGOVOR O OSIGURANJU

S obzirom da je ugovor o osiguranju sastavni dio obveznog prava na njega se također primjenjuju opća i posebna pravila Zakona o obveznim odnosima (ZOO).

Na ugovor o osiguranju odnosi se glava (odsjek) 27. pod naslovom “Osiguranje” , članci od 921. do 989., koja je podijeljena u tri odjeljka. U odjeljku I navedene su sve odredbe koje su zajedničke i za osiguranje imovine i za osiguranje osoba. U odjeljku II su posebne odredbe koje se odnose na osiguranje imovine i u odjeljku III one koje se odnose na osiguranje osoba.

Međutim, osim posebnih odredbi ZOO-a na ugovor o osiguranju se primjenjuju i neke druge odredbe iz općeg dijela ZOO-a koje govore o sklapanju ugovora, zastupanju, tumačenju ugovora, nevažnosti ugovora i sl.

Sadržaj ugovora o osiguranju čine zakonske odredbe prisilne prirode i uvjeti osiguranja koji se međusobno dopunjuju.


UVJETI OSIGURANJA

Ugovor o osiguranju sklapa se uz određene opće i posebne uvjete osiguranja i oni su njegov sastavni dio. Uvjeti osiguranja predstavljaju niz odredaba koje reguliraju odnose iz ugovora o osiguranju, dakle, reguliraju prava i obveze ugovornih stranaka.

Uvjete osiguranja donosi unaprijed samo jedna od ugovornih stranaka - osiguratelj i njima, kao zakonom, unaprijed određuje sadržaj ugovora o osiguranju. Nejasne odredbe uvjeta osiguranja tumače se u korist druge strane - u ovom slučaju ugovaratelja osiguranja.

Stoga je osiguratelj je po zakonu dužan upozoriti ugovaratelja osiguranja da su opći i posebni uvjeti sastavni dio ugovora o osiguranju te ga upoznati s njihovim sadržajem prije sklapanja ugovora o osiguranju. 

Svaki savjestan ugovaratelj osiguranja bi prije sklapanja ugovora o osiguranju trebao detaljno proučiti uvjete osiguranja i na taj način se upoznati s pravima i obvezama koje preuzima na sebe.

Uvjeti ugovora o osiguranju, ovisno o skupini odnosno vrsti osiguranja sadrže:

 • predmet osiguranja
 • osigurane rizike
 • odredbe o vrsti premije i njezinu plaćanju (kad se mora platiti i na koji način)
 • odredbe o načinu prijavljivanja nastale štete
 • odredbe kojima se regulira način prijave, procjene, likvidacije i isplate štete
 • odredbe o vještačenju, kojima se utvrđuje postupak utvrđivanja štete ako osiguranik nije zadovoljan procjenom osiguratelja
 • odredbe o obveznim mjerama preventive i represive
 • odredbe o prestanku osiguranja i druge odredbe koje se odnose na ugovor o osiguranju.

U uvjetima osiguranja definira se i širina i vrsta pokrića. Osiguranik se na temelju uvida u uvjete osiguranja odnosno informacije osiguratelja odlučuje za željenu širinu pokrića.

Opći uvjeti su zajednički za sva osiguranja u određenoj grupaciji, a posebni uvjeti reguliraju specifičnosti pojedine vrste osiguranja. Ponekad zbog svojih obilježja nose naziv dopunski uvjeti, odnosno klauzule za određene vrste rizika ili podvrste osiguranja. Posebni ili dopunski uvjeti imaju prednost pred općim uvjetima.

Uvjeti osiguranja moraju biti u skladu sa zakonskim odredbama o osiguranju, a od određenih odredaba zakona osiguratelj može odstupiti ako je to dopušteno po zakonu i ako je u interesu osiguranika. Kontrolira ih Direkcija za nadzor društava za osiguranje (sada HANFA) prilikom njihova donošenja (prethodna kontrola) te sudstvo u slučaju nastanka osiguranog slučaja.


UGOVORNE STRANE KOD UGOVORA O OSIGURANJU 

Kod ugovora o osiguranju ugovorne strane su osiguratelj i ugovaratelj osiguranja .

Osiguratelj je društvo za osiguranje koje preuzima određene rizike u pokriće. 

Ugovaratelj osiguranja je fizička ili pravna osoba koja sklapa ugovor s osigurateljem. Kod pojedinih vrsta ugovora o osiguranju ugovaratelj osiguranja može ujedno biti i osiguranik ali i korisnik osiguranja (ugovor o osiguranju osoba - mješovito osiguranje života). 

Osobe koje stječu određena prava iz ugovora o osiguranju 

U osiguranju se pojavljuju i osobe koje nisu jedna od ugovornih strana, ali su na neki način stekle pravo iz ugovora o osiguranju, a to su:

1. korisnik osiguranja - osoba kojoj pripada pravo na osiguranu svotu ili na naknadu štete iz ugovora o osiguranju

2. osoba na koju je korisnik osiguranja prenio prava iz osiguranja, ali uz pristanak ugovaratelja osiguranja (ustupanje svote osiguranja)

3. nosilac založnih i ostalih prava na osiguranoj stvari

4. vjerovnici ugovaratelja osiguranja ako su premije koje je uplatio ugovaratelj osiguranja bile nesrazmjerno velike prema njegovim mogućnostima, pa vjerovnici mogu tražiti dio više uplaćenih premija

5. oštećenik, osoba koja se javlja sa svojim zahtjevom za naknadu štete za koju je odgovoran osiguranik koji je sklopio osiguranje od odgovornosti prema trećoj osobi.

Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju pojavljuju se i osobe koje posreduju između osiguratelja i ugovaratelja osiguranja a to su posrednici i zastupnici u osiguranju. Oni prezentiraju, promoviraju i plasiraju osigurateljne proizvode na tržište, servisiraju police osiguranja te pomažu u rješavanju šteta.


 

NAČINI SKLAPANJA UGOVORA O OSIGURANJU 

Sklapanje ugovora o osiguranju regulirano je uvjetima osiguranja u skladu sa zakonskim propisima (članak 925., 927. ZOO-a). 

Ugovor o osiguranju je sklopljen, odnosno ugovorni odnos iz osiguranja nastaje na jedan od niže navedenih načina:

1. Prešutno, odnosno prihvatom ponude osiguranja, ako osiguratelj ne odbije u predloženom ili propisanom roku pisanu ponudu za sklapanje ugovora o osiguranju koja ne odstupa od uvjeta pod kojima se obavlja predloženo osiguranje. Pisana ponuda učinjena osiguratelju za sklapanje ugovora o osiguranju vezuje ponuđača, ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana od dana kada je ponuda prispjela osiguravatelju, a ako je potreban liječnički pregled, onda za vrijeme od trideset dana. U tom slučaju ugovor se smatra sklopljenim kad je ponuda prispjela osiguratelju. Ovo vrijedi za ugovore o osiguranju imovine i ugovore o osiguranju od odgovornosti. 

2. Kada ugovaratelj osiguranja i osiguratelj potpišu policu osiguranja ili list pokrića. Na ovaj način se sklapaju ugovori o osiguranju osoba u koje se ubrajaju : ugovor o životnom osiguranju, ugovor o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, ugovor o zdravstvenom osiguranju i ugovor o rentnom osiguranju. 

3. Kada je suglasnost postignuta neformalno, npr. usmeno ili telefonski ako je to u nedvojbenom interesu osiguranika. Ovaj način sklapanja ugovora o osiguranju karakterističan je u pomorskom i transportnom osiguranju. Kod ovih osiguranja ugovor je, dakle, sklopljen kada je postignuta suglasnost stranaka o bitnim elementima ugovora.

4. Uplatom premije osiguranja kada je uvjetima osiguranja predviđeno da ugovorni odnos nastaje samim plaćanjem premije (osiguranje bez police).

Osiguratelj je o sklopljenom ugovoru o osiguranju obvezan, bez odgađanja, ugovaratelju osiguranja predati uredno sastav­ljenu i potpisanu policu osiguranja ili neku drugu ispravu o osiguranju (list pokrića).


OBVEZA OSIGURANIKA, ODNOSNO UGOVARATELJA OSIGURANJA 

Glavne obveze ugovaratelja osiguranja kod svakog ugovora o osiguranju su: 

1. Dužnost prijavljivanja prije sklapanja ugovora o osiguranju

Ugovaratelj osiguranja dužan je prijaviti osiguratelju prilikom sklapanja ugovora sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate.

Posljedice netočne ili nepotpune prijave ovise o tome je li nepotpunost ili netočnost izazvana namjerno ili pak nepažnjom ugovaratelja osiguranja:

a) namjerna netočnost ili nepotpunost odnosno prešućivanje

 • Osiguratelj može tražiti poništenje ugovora, ali samo ako se radi o okolnosti koja je takve prirode da osiguratelj ne bi sklopio ugovor o osiguranju da je znao pravo stanje stvari .
 • U slučaju poništaja ugovora iz gore navedenih razloga osiguratelj ima pravo zadržati i naplatiti premije za razdoblje do dana podnošenja zahtjeva za poništaj ugovora, ali je u obvezi plaćanja osigurnine (svote osiguranja) ako do toga dana nastupi osigurani slučaj.
 • Osigurateljevo pravo da zahtijeva poništaj ugovora o osiguranju prestaje ako on u roku od tri mjeseca od dana saznanja za netočnost prijave ili za prešućivanje ne izjavi ugovaratelju osiguranja da se namjerava koristiti tim pravom.
 • Ako je osiguranjem obuhvaćeno više predmeta osiguranja, ugovor ostaje na snazi za one predmete osiguranja na koje se ne odnosi namjerno dana netočna prijava ili prešućena okolnost ugovaratelja osiguranja.
 • Osiguratelj može zahtijevati povećanje premije osiguranja razmjerno većem riziku.

b) nenamjerna netočnost ili nepotpunost

 • Osiguratelj može, po svom izboru , u roku od mjesec dana od saznanja za netočnost ili nepotpunost prijave izjaviti da raskida ugovor ili predložiti povećanje premije razmjerno povećanom riziku.
 • Ugovor u tom slučaju prestaje nakon isteka četrnaest dana otkad je osiguratelj svoju izjavu o raskidu priopćio ugovaratelju osiguranja , a u slučaju osigurateljeva prijedloga da se premija poveća, raskid nastupa po samom zakonu ako ugovaratelj osiguranja ne prihvati prijedlog u roku od četrnaest dana otkad ga je primio.
 • U slučaju raskida osiguratelj je dužan vratiti dio premije koji otpada na vrijeme do kraja razdoblja osiguranja.
 • Ako se osigurani slučaj dogodio prije nego što je utvrđena netočnost ili nepotpunost prijave ili nakon toga, ali prije raskida ugovora, odnosno prije postizanja sporazuma o povećanju premije, naknada se smanjuje u razmjeru između stope plaćenih premija i stope premija koje bi trebalo platiti prema stvarnom riziku.

Odredbe o posljedicama namjerno i nenamjerno netočne prijave ili prešućivanja okolnosti značajnih za ocjenu rizika primjenjuju se i u slučajevima osiguranja sklopljenih u ime i za račun drugoga, ili u korist trećega, ili za tuđi račun, ili za račun koga se tiče, ako su te osobe znale za netočnost prijave ili prešućivanje okolnosti značajnih za ocjenu rizika (članak 934. ZOO-a).

Međutim, prema članku 935. ZOO-a osiguratelj kome su u trenutku sklapanja ugovora bile poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje je ugovaratelj osiguranja netočno prijavio ili prešutio, ne može se pozivati na netočnost prijave ili prešućivanje.

Isto vrijedi i u slučaju kad je osiguratelj saznao za te okolnosti za trajanja osiguranja, a nije se koristio zakonskim ovlaštenjima.

 

2. Obveza obavješćivanja o nastupanju osiguranog slučaja

Osiguranik odnosno korisnik osiguranja dužan je pismeno prijaviti nastanak osiguranog slučaja osiguratelju u roku određenom u ugovoru. Prema članku 941. ZOO-a osiguranik je dužan, osim u sučaju osiguranja života, obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najduže u roku od tri dana od kad je to saznao.

Prema članku 942. ZOO-a ništetne su odredbe ugovora koje predviđaju gubitak prava na osigurninu, ako osiguranik nakon nastupanja osiguranog sluča­ja ne ispuni neku od propisanih ili ugovorenih obveza.

Ako osiguranik ne prijavi osigurani slučaj u rokovima predviđenim ugovorom, ili recimo ne poduzme ništa da u slučaju nastupa osiguranug slučaja spriječi širenje štete, a možda je to mogao, on i dalje, po zakonu, ima pravo na osigurninu, ali mu osiguratelj u tom slučaju može umanjiti osigurninu za iznos štete koju je on zbog ugovarateljeve pasivnosti pretrpio.

 

3. Dužnost plaćanja premije osiguranja

Ugovaratelj osiguranja dužan je platiti premiju osiguranja, ali je osiguratelj dužan primiti isplatu premije od svake osobe koja ima pravni interes da ona bude plaćena.

Ugovaratelj osiguranja dužan je premiju platiti u ugovorenim rokovima, a ako je treba platiti odjednom, onda se plaća prilikom sklapanja osiguranja.

Mjesto plaćanja premije je mjesto u kojem ugovaratelj osiguranja ima svoje sjedište, odnosno prebivalište, ako ugovorom nije određeno neko drugo mjesto.

Napomena: Posljedice neplaćanja premije osiguranja razlikuju se u ovisnosti o vrsti sklopljenog ugovora o osiguranju te o njima pročitajte više kod pojedinačnih ugovora o osiguranju.

 

4. Dužnost obavješćivanja o povećanju rizika tijekom trajanja ugovora o osiguranju

Ugovaratelj osiguranja dužan je, kad je u pitanju osiguranje imovine, obavijestiti osiguratelja o svakoj promjeni okolnosti koja može biti značajna za ocjenu rizika, a kad je u pitanju osiguranje osoba, onda samo ako je rizik povećan zbog toga što je osigurana osoba promijenila zanimanje.

On je dužan bez odgađanja obavijestiti osiguratelja o povećanju rizika, ako je rizik povećan nekim njegovim postupkom, a ako se povećanje rizika dogodilo bez njegova sudjelovanja, dužan je obavijestiti ga u roku od četrnaest dana otkad je za to saznao ili mogao saznati.

Ako je povećanje rizika toliko da osiguratelj ne bi sklopio ugovor da je takvo stanje postojalo u trenutku njegova sklapanja, on može raskinuti ugovor.

Ali ako je povećanje rizika toliko da bi osiguratelj sklopio ugovor samo uz veću premiju da je takvo stanje postojalo u trenutku sklapanja ugovora, on može ugovaratelju osiguranja pred­ložiti novu stopu premije.

Ako ugovaratelj osiguranja ne pristane na novu stopu premije u roku od četrnaest dana od primitka prijedloga nove stope, ugovor prestaje po samom zakonu.

Ali ugovor ostaje na snazi i osiguratelj se više ne može koristiti ovlaštenjima da predloži ugovaratelju osiguranja novu stopu premije ili da raskine ugovor, ako ne iskoristi ta ovlaštenja u roku od mjesec dana otkad je na bilo koji način doznao za povećanje rizika, ili ako još prije isteka toga roka na neki način pokaže da pristaje na produljenje ugovora (ako primi premiju, isplati osigurninu za osigurani slučaj koji se dogodio nakon toga povećanja i sl.). (Članak 938.)

Ako se osigurani slučaj dogodi prije nego što je osiguratelj obaviješten o povećanju rizika ili nakon što je obaviješten o povećanju rizika, ali prije nego što je ugovor raskinuo ili postigao sporazum s ugovarateljem osiguranja o povećanju premije, osigurnina se smanjuje u razmjeru između plaćenih premija i premija koje bi trebalo platiti prema povećanom riziku.

Smanjenje rizika

Tijekom trajanja osiguranja može doći i do smanjenja rizika koje je osiguranik predao osiguratelju u pokriće. U slučaju kad se nakon sklapanja ugovora o osiguranju dogodilo smanjenje rizika, ugovaratelj osiguranja ima pravo zahtijevati odgovarajuće smanjenje premije, računajući od dana kad je o smanjenju obavijestio osiguratelja.

Ako osiguratelj ne pristane na smanjenje premije, ugovaratelj osiguranja može raskinuti ugovor.


OBVEZA OSIGURATELJA 

Glavna obveza osiguratelja je isplata osigurnine po ugovoru o osiguranju.

Kad se dogodi osigurani slučaj, osiguratelj je, prema članku 943. ZOO-a, dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od četrnaest dana, računajući otkad je osiguratelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio. 

Ali ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u roku od trideset dana od dana primitka odštetnog zahtjeva ili ga u istom roku obavijestiti da njegov zahtjev nije osnovan.

Ako iznos osigurateljeve obveze ne bude utvrđen u rokovima određenim Zakonom, osiguratelj je dužan bez odgađanja isplatiti iznos nespornog dijela svoje obveze na ime predujma.

Ne ispuni li osiguratelj svoju obvezu u rokovima iz ovoga članka, duguje osiguraniku zatezne kamate od dana primitka obavijesti o osiguranom slučaju, kao i naknadu štete koja mu je uslijed toga nastala.

Isključenje odgovornosti osiguratelja u slučaju namjere i prijevare

Ako je ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili korisnik izazvao osigurani slučaj namjerno ili prijevarom, osiguratelj nije obvezan ni na kakva davanja, a suprotna ugovorna odredba nema pravnog učinka.

Prigovori osiguratelja

Protiv odštetnog zahtjeva osiguranika iz ugovora o osiguranju, kao i zahtjeva koje druge osobe što se na nj poziva, osiguratelj može istaknuti prigovore koje ima u vezi s ugovorom prema osobi s kojom je sklopio ugovor o osiguranju.

Međutim, kada se radi o ugovoru o obveznom osiguranju od odgovornosti, osiguratelj ne može protiv odštetnog zahtjeva treće osobe istaknuti prigovore koje bi mogao isticati prema osiguraniku.

Iznimno, protiv zahtjeva treće osobe u slučaju dobrovoljnog osiguranja od odgovornosti i zahtjeva nositelja određenih prava na osiguranoj stvari, čije je pravo prešlo po samom zakonu s uništene ili oštećene osigurane stvari na osigurninu, osiguratelj može istaknuti jedino prigovore koji su nastali prije nego se dogodio osigurani slučaj (članak 945. ZOO-a)


 

SKLAPANJE UGOVORA U IME DRUGOGA BEZ OVLAŠTENJA 

Osoba koja sklopi ugovor o osiguranju u ime drugog bez njegova ovlaštenja, odgovara osiguratelju za obveze sve dok ga onaj u čije je ime ugovor sklopljen ne odobri. Zainteresirani (osiguranik) može odobriti ugovor i nakon što se dogodio osigurani slučaj. Ako je odobrenje odbijeno, ugovaratelj osiguranja duguje premiju za razdoblje do dana obavijesti o odbijanju odobrenja.

Međutim, poslovođa ne odgovara za obveze iz osiguranja bez naloga koji je obavijestio osiguratelja da istupa bez ovlaštenja u ime i za račun drugoga (članak 928. ZOO-a).

Ugovaratelj osiguranja ima pravo prvenstvene naplate ovih tražbina iz dugovane naknade, a i pravo zahtijevati njihovu isplatu neposredno od osiguratelja.

Osiguratelj može isticati svakom korisniku osiguranja za tuđi račun sve prigovore koje na temelju ugovora ima pravo prema ugovaratelju osiguranja.


 

OSIGURANJE ZA TUĐI RAČUN ILI KOGA SE TIČE 

Prema članku 929. ZOO-a u slučaju osiguranja za tuđi račun ili za račun koga se tiče, obvezu plaćanja premije i ostale obveze iz ugovora dužan je ispuniti ugovaratelj osiguranja, ali on ne može ostvariti prava iz osiguranja, čak i kad drži policu, bez pristanka osobe čiji je interes osiguran i kojoj prava pripadaju.

Kod ovakvih ugovora ugovaratelj osiguranja nije dužan predati policu zainteresiranoj osobi dok mu ne budu naknađene premije što ih je isplatio osiguratelju, a i troškovi ugovora.

Ugovaratelj osiguranja ima pravo prvenstvene naplate ovih tražbina iz dugovane naknade, a i pravo zahtijevati njihovu isplatu neposredno od osiguratelja.

Osiguratelj može isticati svakom korisniku osiguranja za tuđi račun sve prigovore koje na temelju ugovora ima pravo prema ugovaratelju osiguranja.


POČETAK I ISTEK UGOVORA O OSIGURANJU 

Osiguranje tj. početak osigurateljnog pokrića počinje u 24.00 sata dana koji je u polici označen kao početak trajanja osiguranja, ako nije drukčije ugovoreno, te prestaje u 24.00 sata dana koji je u polici označen kao istek trajanja osiguranja. 

Napomena: Više o trajanju ugovora o osiguranju kod različitih vrsta ugovora pročitajte u izlaganju pojedinih vrsta ugovora (život, nezgoda, imovina).


UTJECAJ STEČAJA NA UGOVOR O OSIGURANJU

Utjecaj stečaja na ugovor o osiguranju reguliran je člankom 947. ZOO-a a on glasi:

U slučaju stečaja ugovaratelja osiguranja osiguranje se nastavlja, ali svaka strana ima pravo raskinuti ugovor o osiguranju u roku od tri mjeseca od otvaranja stečaja, u slučaju čega stečajnoj masi ugovaratelja pripada dio plaćene premije koji odgovara preostalom vremenu osiguranja.

U slučaju stečaja osiguratelja ugovor o osiguranju prestaje nakon isteka trideset dana od otvaranja stečaja. Stečaj osiguranika ne utječe na valjanost ugovora o osiguranju.


ROKOVI ZASTARE KOD UGOVORA O OSIGURANJU 

Potraživanja ugovaratelja osiguranja

Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju razlikuju se u ovisnosti o vrsti osiguranja. Tako prema članku 380. ZOO-a potraživanja ugovaratelja osiguranja odnosno treće osobe iz ugovora o osiguranju života zastarijevaju za pet, a iz ostalih ugovora o osiguranju za tri godine, računajući od prvog dana poslije proteka kalendarske godine u kojoj je potraživanje nastalo.

Ako zainteresirana osoba dokaže da do dana određenog u prethodnom stavu nije znala da se osigurani slučaj dogodio, zastarijevanje počinje od dana kada je za to saznala, s tim da u svakom slučaju potraživanje zastarijeva kod osiguranja života za deset, a kod ostalih za pet godina od dana određenog u prethodnom stavu.

 

Potraživanja osiguratelja

Potraživanja osiguratelja iz ugovora o osiguranju zastarijevaju za tri godine.

Kad u slučaju osiguranja od odgovornosti trećeg, oštećena osoba zahtijeva naknadu od osiguranika ili je dobije od njega, zastarijevanje osiguranikovog zahtjeva prema osiguratelju počinje od dana kad je oštećena osoba tražila sudskim putem naknadu od osiguranika, odnosno kada joj je osiguranik naknadio štetu.

Neposredan zahtjev treće oštećene osobe prema osiguratelju zastarijeva za isto vrijeme za koje zastarijeva njegov zahtjev prema osiguraniku odgovornom za štetu.

Zastarijevanje potraživanja koje pripada osiguratelju prema trećoj osobi odgovornoj za nastupanje osiguranog slučaja počinje teći kad i zastarijevanje potraživanja osiguranika prema toj osobi i navršava se u istom roku.


ISPRAVE KOD UGOVORA O OSIGURANJU

 

1. Ponuda osiguranja

Ponuda osiguranja je obrazac kojim ugovaratelj osiguranja ili osiguranik nudi osiguravajućem društvu da kod njega osigura neki svoj interes. Ponudu osiguranja može dati i osiguratelj.

Ponuda mora sadržavati bitne dijelove ugovora, kako bi se njezinim prihvatom ugovor mogao sklopiti. Bitne sastavnice ponude za osiguranje su: osigurani predmet, osigurani rizici, osigurana svota, premija osiguranja i ostale bitne odredbe.

Prema Zakonu o obveznim odnosima čl. 925. st . 4. pisana ponuda učinjena osiguratelju veže ponuditelja za vrijeme od osam dana od kad je ponuda stigla osiguratelju, ako ponuditelj nije odredio kraći rok, a ako je potreban liječnički pregled onda je rok vezanosti 30 dana.

U slučaju da je prva premija plaćena po ponudi, a osiguratelj ne može prihvatiti rizik, o čemu pisano i obavještava ugovaratelja osiguranja, uplaćena premija se vraća.

Ako osiguratelj prihvaća ponudu, izdaje se polica osiguranja kojom se potvrđuje preuzimanje rizika temeljem ponude. Ako je osiguranje sklopljeno temeljem ponude osiguranja, te je polica samo potvrda o sklopljenom osiguranju, potpisuje je samo osiguravatelj.

 

2. Polica osiguranja

Polica osiguranja je pismena isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju, čiji je sadržaj propisan Zakonom o obveznim odnosima . U polici moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurana osoba, odnosno osigurana stvar ili drugi predmet osiguranja, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, iznos osiguranja ili da je osiguranje neograničeno, premija ili doprinos (ulog), nadnevak izdavanja police i potpisi ugovornih strana.

Polica osiguranja može biti privremeno zamijenjena listom pokrića ili drugom ispravom o osiguranju u koju se unose bitne sastavnice ugovora.

U polici mora biti navedeno da su opći i/ili posebni uvjeti osiguranja sastavni dio ugovora o osiguranju, te je iste osiguratelj dužan predati uz policu osiguranja ukoliko uvjeti nisu otisnuti na samoj polici osiguranja. Polica osiguranja nije vrijednosni papir.

U polici se mogu dogovorno izmijeniti uvjeti osiguranja, odnosno mogu se dodati pojedini uvjeti kojima se mijenjaju ili dopunjuju uvjeti koji su priloženi polici. Naknadne odredbe imaju prednost pred standardnim odredbama, odnosno uvjetima.

Zakonom o obveznim odnosima, člankom 926. propisano je da se u slučaju neslaganja neke odredbe općih ili posebnih uvjeta i neke odredbe police, primjenjuju odredbe police, a u slučaju neslaganja neke tiskane odredbe police i njezine rukopisne odredbe, primijenit će se rukopisna odredba.

 

Prema sporazumu ugovornih strana polica može glasiti:

 • na određenu osobu (na ime)
 • po naredbi
 • na donositelja ili za račun koga se tiče.  

Police izdane na određeno ime na sebi nose ime osiguranika i prenose se cesijom.

Police po naredbi sadrže tu oznaku uz ime osiguranika i prenose se indosamentom kao i mjenica. Polica se može neograničeno puta prenositi, osim ako u polici nije određeno drugačije. Policom po naredbi osiguranik se određuje po naredbi ugovaratelja osiguranja ili osiguranika. Ugovaratelj osiguranja nema prava prenijeti policu ako je u polici uz ugovaratelja osiguranja kao osiguranik navedena druga osoba.

Polica na donositelja prenosi se običnom predajom. Ona se ne može izdati u životnim osiguranjima. Za valjanost prijenosa nije potrebna suglasnost osiguratelja, niti je potrebno o tome obavijestiti osiguratelja. Donositelj mora dokazati osigurljiv interes kako bi mu osiguratelj isplatio nadoknadu štete, a prenosi se ustupanjem.

Polica za račun koga se tiče je za račun treće neodređene osobe. Ispostavlja se u situacijama kad pri sklapanju ugovora nije poznato koja će osoba u trenutku ostvarenja osiguranog slučaja imati interes na osiguranom predmetu. Ista su joj pravna svojstva kao i police na donositelja.

3. Potvrda o osiguranju

Potvrda o osiguranju je isprava o sklopljenom ugovoru i upotrebljava se kada nije potrebno izdavanje police osiguranja. Služi kao dokaz o postojanju i sadržaju ugovora o osiguranju i vrijedi za cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Tako se na primjer, u osiguranju od automobilske odgovornosti za putovanja izvan zemlje izdaje zelena karta . U Hrvatskoj je izdaje Hrvatski ured za osiguranje a osiguraniku je uručuje osiguratetelj zajedno s policom osiguranja i uvjetima osiguranja.