Početna
Vizija i misija
Karijera i nagrade
Školovanje
Putovanja
Osiguranje
osiguranje fizičkih osoba
osiguranje pravnih
osoba
što sve trebate znati o
osiguranju
Rječnik pojmova iz
osiguranja
Fotogalerija
Naši zastupnici
Kontakt
Zaposlenje
Linkovi
 
Ponuda za osiguranje stana/kuće i stvari kućanstva

I. Opis opsega pokrića

1. OSIGURANJE KUĆA I STANOVA

Predmet osiguranja su:

 • svi dijelovi građevinskog objekta, temeljni i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije i ugrađena oprema (npr. bojleri, rashladni uređaji, hidrofori, dizala);
 • boje na zidu i građevinskoj stolariji, razne obloge na podu, zidu i stropu (tapete, lamperija, pločice i sl.).

Napomena: sljedeće stvari (kod obiteljskih kuća) mogu biti predmet osiguranja samo ako se posebno ugovori i plati dodatna premija osiguranja:

 • ograda i popločena dvorišta
 • antenski uređaji izvan građevniskog objekta

1.1. OSNOVNO POKRIĆE (OP)
(Opasnosti od požara i oluje) 

Pokriva štetne slučajeve nastale zbog:

požara i udara groma, eksplozije, pada i udara letjelica ili dijelova letjelice, udara vlastitog i nepoznatog motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja u građevinski objekt, manifestacije i demonstracije;

posljedica vremenskih nepogoda: oluje, tuče, pritiska snježne mase.

1.2. PROŠIRENO POKRIĆE (PP)
(Opasnosti od požara, oluje i izljeva vode iz vodovodnih cijevi)

U ovom pokriću se pored šteta uzrokovanih požarom i olujom pokrivaju i štete nastale zbog:

 • neočekivanog izljeva vode iz vodovodnih i odvodnih (kanalizacijskih) cijevi kao i iz uređaja za grijanje toplom vodom i na parno grijanje i drugih uređaja i aparata koji su priključeni na vodovodnu mrežu zbog oštećenja ili začepljenja (loma, prskanja ili otkazivanja uređaja za upravljanje i sigurnost) tih cijevi, uređaja i aparata;
 • neočekivanog izbijanja pare iz uređaja za toplu vodu ili za parno grijanje.

Osiguranjem su obuhvaćene gore navedene štete na osiguranim stvarima, bez obzira na uzrok, iako je do ostvarenja osigurane opasnosti došlo iz ostalih susjednih prostorija zgrade u kojoj se nalazi osigurana stvar.

Osiguranjem nisu obuhvaćene štete:

 • od izlijevanja vode iz otvorenih slavina;
 • od gljivica nastalih zbog vlage;
 • nastale kao posljedica neodržavanja, zamrzavanja na samim vodovodnim i odvodnim cijevima i uređajima, dotrajalosti i korozije kućne vodovodne i odvodne mreže te uređaja za grijanje što pripadaju stanu osiguranika, a koje su dostupne kontroli osiguranika;
 • od izlijevanja vode iz žljebova i cijevi za odvod kišnice.

 

1.3. PROŠIRENO POKRIĆE + POPLAVA (PPP)
(Opasnost od požara, oluje, izljeva vode iz vodovodnih cijevi te poplava)

Ovo pokriće, osim proširenog, pokriva i sve štete na građevinskom objektu koje nastaju kada je teren neočekivano poplavnjen stalnim vodama (rijeka, jezera, mora i dr.) uslijed izlijevanja iz korita ili provaljivanjem obrambenog nasipa ili brane ili je do poplavljenja došlo zbog naglog stvaranja velike količine vodene mase koja je nastala kao posljedica proloma oblaka.

Poplava je stihijsko neočekivano poplavljivanje terena stalnim vodama (rijeke, jezera, mora i sl.)

zbog toga što se voda izlila iz korita ili provalila obrambeni nasip ili branu, izlijevanjem vode zbog izvanredne plime i valova na moru i jezerima neobične jačine i nadolaskom iz umjetnih jezera.

Poplavom se smatra i neočekivano poplavljenje terena zbog naglog stvaranja velike količine vodene mase nastale kao posljedica proloma oblaka.

Bujica je stihijsko neočekivano poplavljivanje terena vodenom masom koja se stvara na nizbrdicama zbog jakih atmosferskih oborina i slijevanja ulicama i putovima.

Osiguranjem od poplave obuhvaćene su samo štete nastale na osiguranom objektu i osiguranim predmetima za vrijeme dok poplava traje i neposredno nakon povlačenja vode.
 

Primjer za osiguranje obiteljske kuće od 150 m 2

Opseg pokrića

Predmet osiguranja

Svota osiguranja

Premija osiguranja

osnovno pokriće

obiteljska kuća - građevinski dio

90.000

54,00

prošireno pokriće

obiteljska kuća - građevinski dio

90.000

117,00

prošireno pokriće + poplava

obiteljska kuća - građevinski dio

90.000

180,00


2. OSIGURANJE STVARI KUĆANSTVA

Predmet osiguranja su stvari kućanstva koje čine: sve pokretne stvari koje služe za uređenje stana te za osobnu uporabu i potrošnju, gotov novac, vrijednosni papiri, drago kamenje, plemeniti metali, umjetnine i zbirke koje su u vlasništvu osiguranika ili članova njegova kućanstva.

Ove stvari se mogu osigurati u stalno nastanjenim i povremeno nastanjenim objektima.

Pod stalno nastanjenim objektom podrazumijeva se objekt u kojem ugovaratelj osiguranja ili osiguranik boravi minimalno 270 dana u godini.

 

2.1. OSNOVNO POKRIĆE STVARI KUĆANSTVA

Ovim osiguranjem su pokrivene štete:

 • koje nastanu uslijed požara i direktnog udara groma, eksplozije, pada ili udara letjelica kao i pada odnosno udara njihovih dijelova;
 • nastale zbog posljedica oluje, tuče, poplave i bujice, pritiska snijega i snježne lavine, klizanja tla i odrona zemlje;
 • nastale pri pokušaju provalne krađe ili pri izvršenoj provalnoj krađi, običnoj krađi (pod uvjetom da su poštovani sigurnosni propisi) te u slučaju razbojstva;
 • koje nastanu kao posljedica neočekivanog izljeva vode iz vodovodnih cijevi;
 • u okviru privatne odgovornosti (odgovornost za štete učinjene trećim osobama ) do 10.000 €.

   

2.2. PROŠIRENO POKRIĆE STVARI KUĆANSTVA

Prošireno pokriće stvari kućanstva pored osnovnog pokrića uključuje još i:

 • štete nastale na električnim napravama zbog indirektnog udara groma.

 

3. DOPUNSKA OSIGURANJA (BOJE I OBLOGA, STAKLA)

Osiguranje boja i obloga ugovara se kao dopunsko osiguranje uz osiguranje stvari kućanstva ukoliko nije ugovoreno osiguranje kuće ili stana. Kad je ugovoreno osiguranje kuće ili stana, onda se one smatraju dijelom građevinskog objekta te ih ne treba posebno osiguravati.

Boje i obloge podrazumijevaju:

 • obloge na zidu, stropu (tapete, lamperija, pločice);
 • podovi (parket, tepison, pločice);
 • uređaji za grijanje i klimatizaciju;
 • oprema za kupaonicu, armatura i WC školjke.

Staklo ulazi u dopunsko osiguranje uz osiguranje građevine ili stvari kućanstva, a u pokriću su

 • stakla na prozorima i vratima stana
 • ostakljenja na namještaju, slikama i zidnim ogledalima.

Nadoknađuju se i troškovi skidanja i ponovnog namještanja predmeta koji smetaju postavljanju novog stakla (npr. zaštitna rešetka, zaštitne šipke, zaklon od sunca i sl.).

Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguranje od loma stakla pokriva i:

 • krovne prozore, stakleni krov, zimski vrt i staklene ploče za kuhanje (ceran).

Primjer za osiguranje obiteljske kuće od 150 m 2

Opseg pokrića

Predmet osiguranja

Svota osiguranja

Premija osiguranja

osnovno pokriće

stvari kućanstva
lom stakla

37.500
600.00

48,75
26,60

prošireno pokriće

stvari kućanstva
lom stakla

37.500
600.00

56,25
26,60


3. POTRES

Potres podrazumijeva gibanje tla izazvano prirodnim procesima u Zemljinoj kori. Pravo na naknadu štete stječe se ako se potres na prostoru gdje se nalazi osigurani predmet, očitovao intenzitetom od 5 ili više stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.

Iz pokrića rizika potresa isključene su:

 • štete od potresa izazvane ljudskom djelatnošću;
 • štete na freskama, mozaicima, i drugim mogućim ukrasnim dodacima na građevinama;
 • štete od potresa nastale u rudnicima i dr.

Vrijednost osigurane stvari je njihova stvarna vrijednost u vrijeme ugovaranja police osiguranja tj. njihova novonabavna vrijednost umanjena za procijenjenu istrošenost.

U svakom štetnom događaju osiguranik sudjeluje u šteti s odbitnom franšizom od 2% osigurane svote uz minimalan i maksimalan apsolutni iznos.

Ako se ugovori franšiza od 5%, odobrava se popust na premiju od 10%.

Franšiza se, međutim, može i otkupiti uz doplatu na premiju od 20%.

Napomena: osiguranje od potres kao dopunske opasnosti može se ugovoriti samo uz ugovaranje osiguranja od osnovne opasnosti - požarnog osiguranja. Trajanje osiguranja je jedna godina.

Primjer za osiguranje obiteljske kuće od 150 m 2

Opseg pokrića

Predmet osiguranja

Svota osiguranja u €

Premija osiguranja u €

 

obiteljska kuća - građevinski dio

90.000

63,00

 

stvari kućanstva

37.500

 

26,70

Sastavni dio ponude osiguranja su i slijedeći Uvjeti osiguranja:

Opći uvjeti za osiguranje imovine OUI1

Uvjeti za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti UIP1

Uvjeti za osiguranje kućanstva UIK1

Dopunski uvjeti za osiguranje od potresa UI-D-POTRES1

Ugovaratelj osiguranja bi se prije sklapanja ugovora o osiguranju trebao upoznati sa gore navedenim uvjetima osiguranja.

 

Način plaćanja premije

Premije osiguranja se može plaćati godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno.

 

Popusti na premiju

Trajanje osiguranja 5 godina i više .............................................5%

Trajanje osiguranja 10 godina i više............................................10%

Godišnji način plaćanja ........................................................... 5%